Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

(НКМ) Служба з управління майновими і земельними ресурсами
Керівництво
Начальник служби
ЖУРАВЕЛЬ Кирило Володимирович
(057)724-16-88
(057)724-38-34
Функціональні обов'язки 


СЛУЖБА З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Начальник служби

Координує:

 • діяльність підрозділів залізниці з питань оренди нерухомого майна;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань відчуження, списання, безоплатної передачі, передачі до комунальної власності, тощо відносно
  майна залізниці; узагальнення в цілому по залізниці переліків майна, що пропонуються на списання, продаж, приватизацію, безоплатну передачу,
  передачу до комунальної власності;
 • діяльність підрозділів залізниці із земельних питань, у т.ч. погодження (встановлення) меж земельних ділянок, питань щодо відмови
  (вилучення) земельних ділянок;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань рекламної діяльності.

Організовує та контролює:

 • роботу у службі по управлінню персоналом, вирішенню соціальних питань, формуванню кадрового резерву;
 • технічне навчання, інструктаж, перевірку знань та дотримання вимог нормативних актів щодо охорони праці, техніки безпеки і пожежної
  безпеки працівниками служби;
 • облік майнових і земельних ресурсів залізниці, оформлення прав державної власності та користування ними;
 • підготовку разом з причетними підрозділами залізниці пропозицій щодо удосконалення обліку об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок
  та підвищення ефективності їх використання;
 • роботу Комісії з розгляду питань щодо розпорядження майном та відмови від користування земельними ділянками залізниці;
 • функціонування ефективної системи обліку майнових та земельних ресурсів.
 
Заступник начальника служби
ПРОКОП`ЄВ Роман Євгенович
(057)724-37-77
Функціональні обов'язки 


СЛУЖБА З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Заступник начальника служби

Координує:

 • діяльність відділу земельних ресурсів та відділу реклами і маркетингу допоміжних послуг з питань, віднесених до їх компетенції;
 • діяльність секторів з управління майновими та земельними ресурсами дирекцій залізничних пере""вез"е"нь залізниці.

Забезпечує:

 • опрацювання питань доцільності обмеженого користування чужими земельними ділянками в інтересах залізниці та встановлення земельного
  сервітуту на землях залізниці;
 • надання пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців залізниці з питань управління об’єктами
  нерухомого майна та земельними ділянками;
 • дотримання вимог посадових інструкцій працівниками служби;
 • дотримання виробничої та трудової дисципліни працівниками служби;
 • дотримання внутрішнього трудового розпорядку працівниками служби.

Бере участь:

 • у здійсненні контролю за нарахуванням і внесенням платежів за користування земельними ділянками;
 • у здійсненні перевірок структурних підрозділів залізниці з питань, віднесених до компетенції служби;
 • у вирішенні майнових і земельних спорів, співпраці з органами влади з цих питань;
 • у визначенні доцільного розміру земельних ділянок, необхідних для обслуговування нерухомого майна, що пропонується для відчуження;
 • у контролі за дотриманням чинного законодавства про землеустрій безпосередньо на об’єктах залізниці, розгляд звернень та скарг юридичних
  та фізичних осіб.

Здійснює консультативну підтримку структурних підрозділів залізниці з питань реєстрації та розпорядження об’єктами майна та
земельних ділянок, якими користується залізниця.

Опрацьовує питання щодо доцільності набуття залізницею права користування або оренди земельних ділянок, що знаходяться під
об’єктами нерухомого майна залізниці, тощо.

 
 
Контактна інформація
61052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
724-14-45, 724-58-34, 724-44-29
724-51-66, 724-57-57, 724-53-32

Служба створена з метою забезпечення сталого функціонування єдиної системи розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, володінням та використанням майна і земельних ділянок, їх обліком при різних аспектах діяльності залізниці.

Основними завданнями служби є підвищення ефективності використання майна і земельних ділянок, оптимізація використання майнових об’єктів різного призначення.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • Організовує функціонування ефективної системи обліку та управління майновими та земельними ресурсами.
 • Здійснює аналіз поточних змін, які відбуваються в майновому комплексі залізниці.
 • Організовує роботу щодо впорядкування правового статусу залізниці, взаємодіє з органами державного управління та місцевого самоврядування з цих питань.
 • Керуючись рекомендаціями Укрзалізниці, запроваджує методологічні засади управління об’єктами державної власності та розпорядження майном залізниці з питань списання, продажу, приватизації та безоплатної передачі майна, вилучення земельних ділянок із земель залізничного транспорту.
 • Разом з Головним управлінням майнових і земельних ресурсів Укрзалізниці взаємодіє з Органом управління та Фондом державного майна України з питань використання активів залізниці.
 • Бере участь у формуванні і веденні Галузевого довідника балансоутримувачів та землекористувачів.
 • Проводить дослідження та моніторинг ринку нерухомості з метою прийняття ефективних рішень з розпорядження майном.
 • Узагальнює переліки майна, що пропонуються підрозділами залізниці для передачі в оренду, на приватизацію, для розпорядження.
 • Опрацьовує питання щодо доцільності набуття залізницею права користування або оренди земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна залізниці.
 • Розглядає за участю причетних служб залізниці пропозиції та матеріали щодо відчуження, списання, безоплатної передачі майна, вилучення земельних ділянок із земель залізничного транспорту, опрацьовує та погоджує проекти рішень залізниці з цих питань.
 • Здійснює консультативну підтримку підрозділів залізниці з питань реєстрації та розпорядження об’єктами майна та земельних ділянок, якими користується залізниця.
 • За погодженням з причетними службами залізниці готує до Укрзалізниці пропозиції щодо переліку об’єктів, що пропонуються Фонду державного майна України та його регіональним відділенням до приватизації.
 • Опрацьовує питання щодо доцільності передачі майна підрозділів залізниці в оренду, надає відповідні висновки. Формує перелік майнових об’єктів залізниці, які можуть бути передані в оренду. Здійснює контроль та організує підготовку аналітичних записок та звітів з виконання договорів оренди.
 • Формує звіти про результати відчуження, списання, безоплатної передачі, оренди державного майна та вилучення земельних ділянок земель залізниці.
 • У межах своїх повноважень організовує та контролює проведення заходів з реформування підприємств відомчої торгівлі, побуту та громадського харчування відповідно до затвердженої Програми.
 • Опрацьовує питання доцільності обмеженого користування чужими земельними ділянками в інтересах залізниці та встановлення земельного сервітуту на землях залізниці в інтересах контрагентів.
 • Готує за участю причетних служб залізниці пропозиції щодо перегляду переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підготовки обґрунтувань та надає пропозиції до Департаменту майнових та земельних ресурсів Укрзалізниці стосовно змін у зазначених переліках.
 • Опрацьовує в межах компетенції проекти договорів, що стосуються використання майна залізниці. Веде облік цих договорів.

Крім того, служба відповідно до покладених на неї завдань організовує:

 • Облік майнових і земельних ресурсів залізниці, оформлення прав державної власності та користування ними.
 • Формування і ведення Класифікатора майна залізничного транспорту.
 • Підготовку разом з причетними підрозділами залізниці пропозицій щодо удосконалення обліку об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок та підвищення ефективності їх використання.
 • Роботу Комісії з розгляду питань щодо розпорядження майном залізниці, бере участь у її роботі.
 • Надання пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців залізниці з питань управління об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками.
 • Підготовку з причетними підрозділами залізниці пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань захисту прав на майно та користування земельними ділянками.
 • Реалізацію в межах компетенції державної та відомчої політики з питань розпорядження майном залізниці.

Бере участь:

 • У впровадженні нових технологій обліку і управління об’єктами нерухомого майна та земельних ресурсів.
 • У забезпеченні належного функціонування автоматизованої системи управління та обліку об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок.
 • У розробці та контролі виконання заходів зі скорочення витрат на функціональне утримання у справному стані незадіяних виробничих і невиробничих потужностей залізниці та земельних ділянок, які не використовуються.
 • У розробці пропозицій до законопроектів, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, що входять до її компетенції.
 • У методологічному забезпеченні і координації діяльності підрозділів залізниці з питань реструктуризації і приватизації, корпоративного управління та розпорядження майном залізниці.
 • У розробці заходів щодо реструктуризації, корпоратизації і розпорядженням майном залізниці.
 • У проведенні заходів щодо створення, реорганізації, санації, ліквідації визначених Укрзалізницею підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, управління частками (акції, паї) суб’єктів господарювання, що входять до сфери управління Укрзалізниці за її вказівкою.
 • У роботі щодо корпоратизації визначених Органом управління державних підприємств, передачі в управління, оренду та спільну діяльність майна залізниці, створення холдингових компаній та інших організаційних структур.
 • В організації та проведенні технічної інвентаризації об’єктів нерухомості та земельних ділянок залізниці.
 • У визначенні доцільного розміру земельних ділянок, необхідних для обслуговування нерухомого майна, що пропонується для відчуження.
 • У контролі за дотриманням чинного законодавства про землеустрій безпосередньо на об’єктах залізниці, розгляд звернень та скарг юридичних та фізичних осіб, участь у вирішенні майнових і земельних спорів, співпраця з органами влади з цих питань.
 • У забезпеченні зростання доходів і скорочення витрат від розпорядження та передачі в оренду майна залізниці.
 • У здійсненні контролю за нарахуванням і внесенням платежів за користування земельними ділянками та надходженням платежів за передане в оренду майно залізниці.

Координує:

 • Проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна залізниці, оформлення прав власності на нього.
 • Підготовку документів щодо внесення майна та інших активів залізниці до статутних фондів новостворюваних компаній, господарських товариств тощо.
 • Діяльність підрозділів залізниці з питань оренди майна та передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до комунальної власності.
 • Підготовку підрозділами залізниці документів для оформлення довіреностей Мінінфраструктури на здійснення дій з отримання свідоцтв про право державної власності на нерухоме майно та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

До складу служби входять відділи:

 • відділ майнових ресурсів;
 • відділ орендних відносин;
 • відділ земельних ресурсів.